Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Πρόσληψη 8 ατόμων κατηγορίας ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Εικόνα news_admin

Share: 

Τρί, 18/07/2017 - 13:30


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΥΕ , κλάδου ΥΕ -
Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την πυρασφάλεια του Δήμου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κλάδος / Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Κωδικός θέσης

Διάρκεια Σύμβασης

ΥΕ -Εργατών Γενικών Καθηκόντων

8

001

3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

001

       Δεν  απαιτούνται  ειδικά  τυπικά  προσόντα  (άρθρο 5  ,παρ. 2  του Ν.2527/97), παρά μόνο να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για  τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. 1.     Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

  1. 2.     Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986:

 

Α.  Ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 και

 

Β.  Ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

 

   3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για   υποψηφίους που είναι έγγαμοι, που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

 

4.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των επικαλούμενων, από τον υποψήφιο στοιχείων, για την συμμετοχή του  στην παρούσα ανακοίνωση .

 

  1. 1.       Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ως πολίτες των   άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1  παρ. 1 του ν.2431/1996, οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση,  φωτοτυπία διαβατήριου σε ισχύ  και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.

 

  1. 2.     Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν ως πολίτες τρίτων χωρών, οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση  :α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας β) φωτοτυπία διαβατήριου σε ισχύ γ) άδεια διαμονής-εργασίας.
    1. 3.     Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, ζητείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής                                Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

 

Σημείωση:  Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τ.Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών  του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται   οι εξής παρακάτω αλλαγές λόγω κατάργησης της υποχρέωσης  επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), από την 27.09.2013, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  την αίτησή  τους με  τα  επισυναπτόμενα

δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,

εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια  αρχή μόνο

στην  έδρα  του  Δήμου  Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, στο  γραφείο  Πρωτοκόλλου  στα

Καμένα   Βούρλα  ( Δ/νση: Αγ. Παντελεήμονα 8  -Καμένα  Βούρλα,  τηλ: 22353-50000),

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  την  αίτησή  τους  και  τα  δικαιολογητικά  μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου. 

              

     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ           

                                                                                

ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr